Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach

W dniu 5 stycznia 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Nr RPSW.12.01.00-26-0058/20-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.12.01.00-26-0058/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Osi XII „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 929 883,70 zł.

Dofinansowanie wynosi 11 835 301,15 zł.

Wkład własny wynosi 2 088 582,55 zł.

Inwestycja obejmuje modernizację energetyczną 3 budynków Szpitala. Planowany zakres rzeczowy zakłada przede wszystkim wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę kaloryferów na energooszczędne, wymianę rur ciepłej wody użytkowej i pompy ciepła. Ponadto projekt zakłada wymianę oświetlenia na energooszczędne lampy Led oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, a także wymianę zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych. Realizacja ww. prac znacznie wpłynie na poprawę wskaźnik zapotrzebowania na ciepło, zmniejszenie zużycia energii, ca wpłynie na znaczne obniżenie kosztów działalności podmiotu leczniczego.