Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) I

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Województwo Świętokrzyskie, które swoje zadania w ramach projektu realizuje przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dokumentem bazowym dla Parterów Projektu jest Porozumienie o partnerstwie, mające na celu przygotowanie, realizację i finansowanie Projektu, zawarte w dniu 21 września 2017 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, będącym w Projekcie Beneficjentem, a każdym
z Partnerów.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 61 295 952,25 zł, gdzie koszt wydatków kwalifikowalnych wynosi 59 347 068,54 mln zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 50 445 008,25 mln zł.

 • wartość projektu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej jako partnera: 4 669 330,94 zł.
 • wnioskowane dofinansowanie: 3 956 189,25 zł.

 Zakres projektu:

Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na ewidencję elektroniczną oraz na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi również poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje, co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych.

W ramach Projektu planowany jest zakres działań w głównie następujących obszarach przez poszczególnych Partnerów:

 • systemy informatyczne obsługi części białej i szarej,
 • systemy backupów i archiwizacji w tym długoterminowe przechowywanie danych,
 • systemy ochrony i bezpieczeństwa sieci,
 • ucyfrowienie urządzeń diagnostyki,
 • rozbudowa sieci informatycznej i energetycznej,
 • rozbudowa, modernizacja serwerowni, doposażenie serwerowni,
 • kontrola dostępu i monitorowania,
 • UPS, agregaty prądotwórcze,
 • rozbudowa infrastruktury serwerowej, bazodanowej, platform wirtualizacji,
 • budowa lokalnych repozytoriów,
 • budowa systemów udostępniania i wymiany EDM i wdrożenie EDM,
 • sprzęt komputerowy - komputery, specjalistyczne stacje robocze, tablety,
 • systemy ochrony i monitorowania sieci,
 • zakup sprzętu do telekonsultacji i wideokonferencji.

Ponadto Projekt obejmuje niezbędne do poniesienia koszty, związane z jego przygotowaniem, zarządzaniem, audytem oraz promocją.

Realizacja projektu została założona w latach 2018 - 2022. Prace wdrożeniowe u większości Partnerów zostały zaplanowane w okresie 2020 – 2021

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) II

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” realizowana w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17
z Osi Priorytetowej VII - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e‑społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu dla Szpitala jako partnera stanowi kwotę 4 824 807,35 zł, przy czym wnioskowane dofinansowanie to 3 970 691,06 zł, zaś wkład własny to 854 116,29 zł z czego 153 406,04 zł to koszty niekwalifikowane.