SZKOŁA RODZENIA


Oddział
Ginekologii
PZOZ w Starachowicach
     szczegóły ...

POZ MEDYK

 Biuletyn Informacji Publicznej 

 Narodowy Fundusz Zdrowia 

GALERIA ZDJĘĆ

WIRTUALNY SPACER

18.05.2010

OGŁOSZENIE O  ZAMIARZE WYDZIERŻAWIENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Podaje się do publicznej wiadomości, że
WYDZIERŻAWIAJĄCY:
Nazwa:    Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres:     ul. Radomska 70, 27 - 200 Starachowice
NIP: 664-18-73-185
Nrlel: (041)273-91-13
Nr faksu: (041)273 - 92 - 29
zamierza WYDZIERŻAWIĆ:
powierzchnię użytkową znajdującą się w łączniku pomiędzy budynkiem D, a budynkiem B Wydzierżawiaj ącego około 6 m2
Z PRZEZNACZENIEM:
do zagospodarowania pod działalność handlową ij. salon fryzjerski
OKRES UMOWY: do lat trzech
TRYB POSTĘPOWANIA:
przedmiotowa powierzchnia została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym zgodnie z:
PODSTAWĄ PRAWNĄ WYDZIERŻAWIENIA TJ.:
1. Uchwałą nr XXXI/227/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
2. Uchwałą nr 6/2010 Rady Społecznej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia II marca 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej wydzierżawienia powierzchni użytkowej (znajdującej się w łączniku pomiędzy budynkiem D, a budynkiem B Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70) o powierzchni około 6 m .
CZYNSZ DZIERŻAWNY:
nie mniejszy niż 735 zł netto + należny podatek VAT za 1 miesiąc
+ koszty dotyczące mediów tj. opłaty za energię elektryczną wodę i ścieki, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie.
OKRES UPUBLICZNIENIA
21 dni tj. od 17 maja 2010 roku do dnia 7 czerwca 2010 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.